Copypix, Beelden nodig? Trap niet in de val !

FAQ

Hoe weet ik of een afbeelding beschermd is?

Is de auteur in leven of minder dan 70 jaar geleden overleden, dan is de afbeelding beschermd. Na die termijn behoren de werken tot het publiek domein.

Ik heb een foto op Internet gevonden.
Mag ik die reproduceren?

U mag die reproduceren als u de toestemming van de fotograaf en van de geportretteerde hebt gekregen. Daar het auteursrecht echter vatbaar is voor overdracht (art.3.§1,1e lid van de wet van 30 juni 1994), kan een auteursvereniging of een persfotoagentschap de wettelijk vereiste voorafgaande reproductietoestemming verlenen, als de auteur of zijn rechthebbenden hen daartoe gemachtigd hebben.

Wie moet van de auteurs toestemming krijgen om auteursrechtelijk beschermde werken online te gebruiken?

Voor het vooraf aanvragen van toestemming is de website-uitbater verantwoordelijk. Die natuurlijke of rechtspersoon draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor de site. Hij stelt aan het publiek de inhoud ter beschikking die hij zelf heeft ontwikkeld of door derden heeft laten ontwikkelen.

Wanneer is auteursrechtelijke toestemming vereist?

Voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd repertoire is voorafgaande toestemming van de rechthebbenden van die werken vereist. SABAM beheert, behalve het nationale repertoire van haar leden, ook het internationale repertoire via contracten met buitenlandse zusterverenigingen. De toestemming geldt dus het repertoire van SABAM en dat van de buitenlandse zusterverenigingen waarmee SABAM een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten.

Hoe krijg ik toestemming om op Internet verspreide afbeeldingen te gebruiken?

Door contact op te nemen met ofwel de auteur ofwel de rechthebbenden (erfgenamen, auteursvereniging of persfotoagentschap).

Wat als de auteur geen lid is van een auteursvereniging?

Ook als een auteur of componist niet bij een auteursvereniging aangesloten is, blijft het auteursrecht gelden. In dergelijk geval moet de toestemming rechtstreeks aan de auteur, de fotograaf of zijn rechthebbenden worden gevraagd.

Ik wil een op Internet gevonden afbeelding wijzigen. Wat moet ik doen?

Altijd de toestemming vragen van

De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk immers een onvervreemdbaar moreel recht (Art.I.§2.).
Niettegenstaande enige afstand behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen elke misvervorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden.

Mag ik een afbeelding op Internet reproduceren zonder copyrightvermelding?

NEE. De naam van de auteur en de bron moeten onder de afbeelding worden vermeld.

Als ik besluit om maar twee bollen van het Atomium of een detail van een doek van René Magritte op mijn website te reproduceren, moet ik dan ook toestemming vragen of mag dat rechtenvrij?

Ook als u van plan bent een werk gedeeltelijk te reproduceren, moet toestemming worden gevraagd aan de auteur of zijn rechthebbenden.

Ik heb op een rommelmarkt een reeks prentkaarten gekocht. Mag ik die reproduceren, verkopen of verspreiden?

Ook in dit geval is voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever vereist.

Ik heb een persconferentie bijgewoond en in de persmap vind ik een foto die kan dienen om mijn journalistiek artikel van morgen mee te illustreren. Heb ik het recht die te gebruiken?

JA. Die foto mag worden gebruikt in de artikels die worden geschreven over de gebeurtenis waar de persconferentie over ging. Elk ander gebruik, met name na de gebeurtenis, is daarentegen ongeoorloofd zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

Ik heb een foto op Internet gekocht. Mag ik die naar believen gebruiken?

NEE. De aankoop van een afbeelding houdt niet het recht in ze te reproduceren tenzij dat zo in de aankoopvoorwaarden bepaald staat en die zijn opgesteld door de auteur of de rechthebbende.

Ik wil een foto die ik zelf heb gemaakt, op Internet plaatsen. Moet ik ook toestemming krijgen?

NEE. Op grond van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mee te delen.

Wanneer ik toestemming heb gekregen en auteursrechten aan SABAM heb betaald, waar gaan die dan naartoe?

De door de gebruikers betaalde auteursrechten worden uitgekeerd aan de auteurs (om de zes maanden, na aftrek van de administratiekosten van Sabam ten belope van 20%).

Hebt u specifieke vragen?

Mail dan naar